Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρὸς τὸ νότιον μέρος τῆς νήσου εὑρίσκεται ἡ ἀνδρῷα μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἄγνωστος παραμένει ὁ χρόνος τῆς ἱδρύσεως, πιθανῶς βυζαντινῆς περιόδου. Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους πιθανῶς ἡ μονὴ νὰ ἧτο παραθαλάσσια. Τὸν ΙΔ´ ὅμως αἰῶνα μετεφέρθη εἰς τὴν σημερινήν της θέσιν.

ἐκκλησία αὐτὴ ἧτο προηγουμένως ἐνοριακὴ τοῦ ἐδῶ εὑρισκομένου κάποτε χωρίου Καρύα ἢ Καρυῶν, διατηρουμένου μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΖ´ αἰῶνος. Ἀπὸ τὴν παλαιὰν ἐκκλησίαν περιεσώθησαν διάφορα ἱερὰ κειμήλια, ἱεραὶ εἰκόνες καὶ ἄλλα. Ὁ ναὸς εἰς τὴν θέσιν, ποὺ εὑρίσκεται σήμερον ὑπέστη μίαν καταστροφὴν ἀπὸ σεισμὸν καὶ μίαν μερικὴν ἀπὸ πυρκαϊὰν καὶ ἀνηγέρθη περικαλλὴς καὶ μεγαλοπρεπὴς τὸ 1860. Ὁ δὲ πρόναος τὸ 1893. Μετὰ τὸν σεισμὸν τοῦ 1894 ὁ μέγας εὐεργέτης Παῦλος Στεφάνοβικ ἐπανίδρυσε τὸν ναὸν καὶ ἀνήγειρε δύο ὡραιότατα ξύλινα οἰκήματα ἢ κιόσκια.

κτὸς τῶν προαναφερθέντων, εἰς  τὸν περίβολον ὑπάρχουν τὸ ἡγουμενεῖον, τὸ περίπτερον καὶ ἕνας ὀβελίσκος εἰς μνήμην τῶν ἐδῶ ταφέντων ρώσσων στρατιωτῶν, αἰχμαλώτων τοῦ κριμαϊκοῦ πολέμου (1854-1856).

Πλησίον τῆς ἱερᾶς μονῆς εὑρίσκεται τὸ νεκροταφεῖον τῆς κοινότητος Πριγκήπου.

πὸ τοῦ 1928 ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πριγκήπου εὑρίσκεται προσηρτημένη εἰς τὴν μοναστηριακὴν ἐπιτροπὴν τῶν πατριαρχείων.

σχάτως καὶ ἐπὶ ἐν χρονικὸν διάστημα ἡ μονὴ αὐτὴ ἐφιλοξένησε τὰ παιδιὰ τοῦ ἐθνικοῦ ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου, τοῦ κτιρίου τῶν ὀρφανοτροφείων κριθέντος ὑπὸ τῶν τουρκικῶν ἄρχων ἀκαταλλήλου καὶ ἀπροστατεύτου ἐκ πυρκαϊάς.

Ἡγούμενοι (Ἱερεπιστᾶται):

Ἀρχιμανδρίτης Μητροφάνης, 1896
Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Ἰωσηφίδης, 1927-1934
Ἀρχιμανδρίτης Λύσσανδρος Κουκούλης, 1934-(1949).