Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΞΙΜΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΣΥΜΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ.(1986)

Εἰς τὸν λόφον πρὸς τὰ βόρεια τῆς νήσου καὶ τὰ νότια μέρη τῆς κωμοπόλεως εὑρίσκετο (εὑρίσκεται) ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὁποία κοινῶς γνωρίζεται ὡς ὁ Χριστός. Ἀγνοεῖται ὁ χρόνος τῆς ἱδρύσεώς της.

Μετὰ τὴν ἅλωσιν, τὸ 1597 ἀνεκαινίσθη ἀπὸ δύο μοναχοὺς ἐπὶ τοῦ ἐπιτηρητοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Μελετίου τοῦ Πηγᾶ καὶ ἐτιμήθη διὰ σταυροπηγιακὴς ἀξίας, ὅπως ἀναφέρει ἀρχαῖον πατριαρχικὸν καὶ συνοδικὸν σιγιλλιῶδες γράμμα.

Τὸ 1753 διὰ σιγιλλιώδους γράμματος Κυρίλλου Ε´ ἡ μονὴ παρεχωρήθη εἰς τὸ ρουφέτιον τῶν πεζιρτζίδων. Μετὰ παρεχωρήθη εἰς τὴν κηδεμονίαν της εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου.

Προτροπὴ τοῦ Νεοφύτου Ζ´ ἀνεκαίνισε τὴν μονὴν ταύτην ὁ ἄρχων Ποχάρνικος Χριστόδουλος Βλαχούτσης, ὀνομασθεὶς ἔξαρχος τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου (Αὔγουστος 1793), τὴν δὲ διοίκησίν του ἀνέλαβε καὶ πάλιν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Μετὰ ἀπὸ ὀλιγόμηνον ἀπόσπασιν (Μάρτιος 1798 - Μάιος 1799) πάλιν ἐπανῆλθεν ἡ παλαιὰ κατάστασις.

Εἰς τὴν μονὴν αὐτὴν διέμεινε μέχρι τοῦ θανάτου του (10 Σεπτεμβρίου 1834) ὁ πατριάρχης ΚΠόλεως Χρύσανθος ὁ ἀπὸ Σερρῶν (1824-1826), ὁ ὁποῖος ἐτάφη ἐδῶ. Ὁ πατριάρχης ΚΠόλεως Σωφρόνιος Γ´ (1863-1866), ὁ ὁποῖος παρέμενεν ἐφησυχάζων εἰς τὴν γενέτειράν του Πρίγκηπον, μὲ προσωπικά του χρήματα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνεκαίνισε τὴν μονήν, ἐτέλεσε δὲ καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τὴν 7ην Σεπτεμβρίου 1869.

Τὸν Ἰούνιον 1903 ὁ ΚΠόλεως Ἰωακεὶμ Γ´ ἐξεχώρησε τὴν μονὴν αὐτὴν εἰς τὸ ἐθνικὸν ὀρφανοτροφεῖον, ποὺ εὑρίσκετο ἐκεῖ πλησίον εἰς μεγαλοπρεπὲς κτίριον, μὲ τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως καταβάλλῃ ἐτησίως ἐπίδομα εἰς τὴν ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξηρτᾶτο ἡ μονή, ποὺ διετήρει τὴν σταυροπηγιακήν της ἰδιότητα. Ἀπὸ τοῦ 1928 καὶ ἑξῆς ὑπάγεται εἰς τὴν μοναστηριακὴν ἐπιτροπὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡγούμενοι (Ἱερεπιστᾶται):

Ἀρχιμανδρίτης Κωνστάντιος, 1919-1931.
Ἀρχιμανδρίτης Ἀναστάσιος.
Ἀρχιμανδρίτης Θωμᾶς Ταλλιέρης, 26 Φεβρουαρίου 1932-1951.
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Νευρίδης, 1960
Πρεσβύτερος Γεώργιος Ροδοκανάκης.