Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΕΓ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΗ

μονὴ αὐτὴ ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ Ἰουστίνου Β´ (565-576) καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ Σοφίας καὶ ἀνιδρύθη ὑπὸ τῆς Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας (Η´ αἰών), ἡ ὁποία καὶ ἐτάφη ἐδῶ. Αἱ προαναφερθεῖσαι πριγκήπισσαι πιθανῶς νὰ παρέμειναν ἢ νὰ ἐνεκλείσθησαν εἰς τὴν μονὴν ταύτην.

μονὴ αὐτὴ εἰς τὴν ἀνατολικομεσημβρινὴν ἀκτὴν τῆς νήσου ἀπετέλει ἕνα μέγα συγκρότημα, ὅπου ἧτο δυνατὸν νὰ φιλοξενηθοῦν μερικαὶ ἑκατοντάδες μοναζουσῶν. Ἡ μονὴ ἐπεξετείνετο ἐπὶ τῆς παραλίας εἰς μῆκος 250 μέτρων. Ὁ ναὸς ἧτο εὐρύχωρος καὶ τὰ κελλία ἐξετείνοντο ἑκατέρωθεν τοῦ ναοῦ εἰς μῆκος 70 περίπου μέτρων.

μονὴ φαίνεται ὅτι ὑπέφερε κατὰ τὴν ἐπιδρομὴν τῶν Ῥώσσων εἰς τὸν Ἑλλήσποντον τὸ 860, ὅτι ἐπλήγη ἐκ νέου κατὰ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν Βενετῶν ἐν συναφείᾳ πρὸς τὴν Δ´ σταυροφορίαν τὸ 1024 καὶ τὰς ἐπιθέσεις τῶν ἰδίων περὶ τὸ 1302. Ἔκτοτε δὲν γίνεται λόγος δι᾽ αὐτήν.

Τὰ ἐρείπια τῆς μονῆς ἐσώζοντο μέχρι πρὸ ὀλίγου χρόνου εἰς τὴν περιοχὴν τῆς νήσου, τὴν λεγομένην Καμάραι. Τὰ ἐρείπια τοῦ λιμένος τοῦ ναοῦ παρὰ τὴν θάλασσαν, τῶν κελλίων, τῆς κιστέρνας εἰς ἀπόστασιν 120 μέτρων ἀπὸ τοῦ ναοῦ. Εἰς τὸν ἐνδιάμεσον χῶρον ἔκειτο τὸ νεκροταφεῖον τῆς μονῆς. Δυστυχῶς ταῦτα ἐχάθησαν ἀπὸ τὴν σκαπάνην τῆς οἰκοδομήσεως.
 

Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΙΝΓΚΗΠΟΥ.