Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρημνοῦ εἶναι μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου.

γούμενοι:

α´) Ἀρχιμανδρίτης Βαρλαάμ, 1918 - 29 Μαρτίου 1937.
β´) Ἰωάννης Οἰκονομίδης,  ἐπίσκοπος Πορφυρουπόλεως, 7 Ἀπριλίου 1942-1986.
γ´) Ἐπίσκοπος Ἰαμνείας Θεοφάνης, Μάρτιος 1987 -.
δ´) Ἀρχιμ. Φώτιος Λιάκος, 29 Ἰουνίου 1994-4 Ἀύγ. 1999.
ε´) Μοναχὸς Ἀρίσταρχος (Ἐλευθέριος) Ἰωαννίδης, 1999-2001.
στ´) Ἀρχιμ. Φώτιος Λιάκος, καὶ πάλιν, 11 Νοεμβρίου 2001 -.

Εἰς τὴν κοινότητα Χάλκης ὑπάρχει ἡ φιλόπτωχος ἀδελφότης κυριῶν καὶ ὁ μορφωτικὸς σύλλογος (1948).

Εἰς τὴν ἰδίαν κοινότητα ἐλειτούργει μικτὴ ἀστικὴ σχολὴ πλήρης.

Τὸ 1923 εἶχε συνολικὸν ἀριθμὸν μαθητῶν 275.

Τὸ 1925/1926, μαθηταὶ 70, μαθήτριαι 53, σύνολον 123. Διδάσκαλοι 2, διδασκάλισσαι 2, διδάσκαλοι τοῦρκοι 2.

Τὸ 1933, σύνολον 150.
Τ
ὸ 1951/1952 μαθηταὶ 30, μαθήτριαι 36, σύνολον 66.
Τ
ὸ 1961/1962, μαθηταὶ 32, μαθήτριαι 32, σύνολον 64.
Τ
ὸ 1971/1972 μαθηταὶ 13, μαθήτριαι 13, σύνολον 26.
Τ
ὸ 1979 σύνολον 8 μαθηταί.

Τὸ σχολεῖον ἔκλεισε τὸ 1979/1980.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ