Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοντὰ εἰς τὴν μονὴν αὐτὴν εὑρίσκεται τὸ νεκροταφεῖον τῆς κοινότητος Πριγκήπου.

Τελευταῖα εἰς τὰ κτίρια τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐφιλοξενήθησαν τὰ παιδιὰ τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀρφανοτροφείου, τοῦ κτιρίου τοῦ ὀρφανοτροφείου κλεισθέντος κατόπιν ἀνωτέρας ἐντολῆς, ὡς ἀκαταλλήλου διὰ λόγους πυρκαϊᾶς.

γούμενοι ἢ ἐπιστάται ἐχρημάτισαν:

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Μητροφάνης, 1896-.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Ἰωσηφίδης, 1927-1934.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης Λύσανδρος Κουκούλης (1934-1949).

Μὲ τὴν πρωτοβουλίαν καὶ τὸ ἄοκνον ἐνδιαφέρον τοῦ ΚΠόλεως Βαρθολομαίου ἐγένοντο ἀνακαινιστικὰ ἔργα εἰς τὴν σεσαθρωμένην μονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πριγκήπου. Χορηγὸς τῶν ἀνακαινιστικῶν τούτων ἔργων ὑπῆρξεν ὁ ἀείμνηστος εὐεργέτης Κωνσταντῖνος Λεβέντης.

Μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων τούτων ὁ πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 21 Ἰουνίου 2002 εἰς τὸν ναὸν τῆς μονῆς ταύτης καὶ ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου Κωνσταντίνου Λεβέντη.

Πρὸς τὸ παρὸν τὸ ἀνακαινισθὲν κτίριον τῆς μονῆς ταύτης χρησιμοποιεῖται ὡς θερινὴ διαμονὴ τῶν οἰκογενειῶν τῶν κληρικῶν τῆς ἱερᾶς ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως καὶ τῶν παρακειμένων εἰς αὐτὴν ἱερῶν μητροπόλεων.</