Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Ὀρθόδοξος Κοινότης τῆς Ἀντιγόνης ἀριθμεῖ σήμερον περὶ τοὺς 25 πιστούς, μονίμους κατοίκους αὐτῆς. Ἔχει περικαλλὴ ἱερὸν ναόν, τιμώμενον εἰς τὴν μνήμην τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κάρας τοῦ Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τὸ ἐπ' ὀνόματί του ἱερὸν ἁγίασμα καὶ τὸν ἱερὸν νεκροταφειακὸν ναόν. Ἱερεὺς 1.

Κατὰ  τὴν ἡμέραν τῆς πανηγύρεως,  29  Αὐγ.   1999,  ἑωρτάσθη ἡ 100ετηρίς ἀπὸ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Τῆς θείας λειτουργίας προέστη ὁ ΚΠόλεως Βαρθολομαῖος.

Εἰς τὸν ὑψηλὸν λόφον αὐτῆς ὑπάρχει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Θεοκορυφώτου. Εἰς δὲ τὰς ὑπωρείας τοῦ λόφου εὑρίσκεται ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Καρύπη, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου εἰς τὴν Πελοπόννησον.

Ἱερεπιστάται:

Διονύσιος Παϊκόπουλος,
Κωνσταντῖνος Παϊκόπουλος,
Δημήτριος Ἀγγελίδης.

Εις τὸ κοινοτικὸν σχολεῖον τὸ 1923 ἐφοίτων συνολικὰ 69 μαθηταί.

Τὸ 1925/1926 εἰς τὴν Ἀντιγόνην ὑπῆρχε πεντατάξιος μικτὴ δημοτικὴ ἀστικὴ σχολή, μὲ ἀριθμὸν μαθητῶν 23, μαθητριῶν 23, συνολικὰ 46, μὲ διδάσκαλον 1, διδασκαλίσσας 2 καὶ Τοῦρκον διδάσκαλον 1.

Τὸ 1933, σύνολον 68 μαθηταί.

Τὸ 1951-1952 τὸ σχολεῖον εἶχε μαθητὰς 12, μαθητρίας 19, σύνολον 31.

Τὸ 1961/1962, μαθηταὶ 12, μαθήτριαι 9, σύνολον 21.

Τὸ 1971/1972, μαθηταὶ 2.

Τὸ σχολεῖον ἔκλεισε τὸ 1974.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

π. Κωνσταντῖνος Παϊκόπουλος

Κοινότης Ἀντηγόνης:

Πρόεδρος: Κος. Ἀντώνης Παριζιάνος

Ἀντιπρόεδρος:  Κος.Κωνσταντῖνος Θεοδωρίδης

Γενικός Γραμματεύς:  Κος. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης

Ταμίας: Κος. Μάριος Ἠλιάδης

Μέλη: Κύριοι Ἰωάννης Παπαγεωργίου- Δημήτριος Φραντζής- Γεώργιος Γκιουλέρ